Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
  • (17/01/2019)

    Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 03/01/2019 của Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, sáng ngày 17/01/2019 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau tổ chức buổi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn bộ Đảng viên Chi bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế.

 
 
  • (17/01/2019)

    Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 03/01/2019 của Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, sáng ngày 17/01/2019 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau tổ chức buổi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn bộ Đảng viên Chi bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế.

 
 
Hoạt động kinh doanh – Xúc tiến đầu tư
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu